ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overtake به فارسی

ترجمه Overtake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسيدن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبقت‌ گرفتن‌ بر , در فارسی : رد شدن‌ از.

Overtake به چه معناست و Overtake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overtake

رسيدن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسيدن‌ به‌, ترجمه رسيدن‌ به‌, کلمات شبیه رسيدن‌ به‌ , سبقت‌ گرفتن‌ بر به لاتین , رد شدن‌ از. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rattly به فارسی

ترجمه Rattly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ صداي‌ تق‌ تق‌. می باشد

Rattly به چه معناست و Rattly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rattly

داراي‌ صداي‌ تق‌ تق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ صداي‌ تق‌ تق‌., ترجمه داراي‌ صداي‌ تق‌ تق‌., کلمات شبیه داراي‌ صداي‌ تق‌ تق‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sea Anemone به فارسی

ترجمه Sea Anemone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) شقايق‌ دريايي‌. می باشد

Sea Anemone به چه معناست و Sea Anemone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sea Anemone

(گ‌.ش‌.) شقايق‌ دريايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) شقايق‌ دريايي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) شقايق‌ دريايي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) شقايق‌ دريايي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lobectomy به فارسی

ترجمه Lobectomy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريه‌). می باشد

Lobectomy به چه معناست و Lobectomy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobectomy

ريه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی ريه‌)., ترجمه ريه‌)., کلمات شبیه ريه‌).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Medusa به فارسی

ترجمه Medusa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (اساط‌ير يونان‌) عجوزه‌ مارموي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ج‌.ش‌.) نجم‌ البحر

Medusa به چه معناست و Medusa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Medusa

(اساط‌ير يونان‌) عجوزه‌ مارموي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (اساط‌ير يونان‌) عجوزه‌ مارموي‌, ترجمه (اساط‌ير يونان‌) عجوزه‌ مارموي‌, کلمات شبیه (اساط‌ير يونان‌) عجوزه‌ مارموي‌ , (ج‌.ش‌.) نجم‌ البحر به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trachytic به فارسی

ترجمه Trachytic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ زبره‌ سنگ‌. می باشد

Trachytic به چه معناست و Trachytic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trachytic

داراي‌ زبره‌ سنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ زبره‌ سنگ‌., ترجمه داراي‌ زبره‌ سنگ‌., کلمات شبیه داراي‌ زبره‌ سنگ‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gambusia به فارسی

ترجمه Gambusia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ قسمت‌ هاي‌ نسبتا گرمسير. می باشد

Gambusia به چه معناست و Gambusia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gambusia

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ قسمت‌ هاي‌ نسبتا گرمسير. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ قسمت‌ هاي‌ نسبتا گرمسير., ترجمه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ قسمت‌ هاي‌ نسبتا گرمسير., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ قسمت‌ هاي‌ نسبتا گرمسير.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Swan Song به فارسی

ترجمه Swan Song در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حافظ‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وداع‌.

Swan Song به چه معناست و Swan Song یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Swan Song

حافظ‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حافظ‌ي‌, ترجمه حافظ‌ي‌, کلمات شبیه حافظ‌ي‌ , وداع‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Smoker به فارسی

ترجمه Smoker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ دخانيات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ دود , در فارسی : دود دهنده‌ ميوه‌ وگوشت‌ وامثال‌

Smoker به چه معناست و Smoker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smoker

اهل‌ دخانيات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ دخانيات‌, ترجمه اهل‌ دخانيات‌, کلمات شبیه اهل‌ دخانيات‌ , اهل‌ دود به لاتین , دود دهنده‌ ميوه‌ وگوشت‌ وامثال‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Moot به فارسی

ترجمه Moot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بحث‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجلس‌ خط‌ابه‌ومناظ‌ره‌ , در فارسی : انجمن‌ , به فارسی : شورا , سایر ترجمه ها : مط‌رح‌ كردن‌

Moot به چه معناست و Moot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moot

بحث‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بحث‌, ترجمه بحث‌, کلمات شبیه بحث‌ , مجلس‌ خط‌ابه‌ومناظ‌ره‌ به لاتین , انجمن‌ به لاتین , شورا خارجی , مط‌رح‌ كردن‌ در زبان