ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tartarsauce به فارسی

ترجمه Tartarsauce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecuaseratrat) سوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مايونز باترشي‌ وروغن‌ زيتون‌

Tartarsauce به چه معناست و Tartarsauce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tartarsauce

(ecuaseratrat) سوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecuaseratrat) سوس‌, ترجمه (ecuaseratrat) سوس‌, کلمات شبیه (ecuaseratrat) سوس‌ , مايونز باترشي‌ وروغن‌ زيتون‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pour به فارسی

ترجمه Pour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريزش‌ بلا انقط‌اع‌ ومسلسل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريختن‌ , در فارسی : روان‌ ساختن‌ , به فارسی : پاشيدن‌

Pour به چه معناست و Pour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pour

ريزش‌ بلا انقط‌اع‌ ومسلسل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريزش‌ بلا انقط‌اع‌ ومسلسل‌, ترجمه ريزش‌ بلا انقط‌اع‌ ومسلسل‌, کلمات شبیه ريزش‌ بلا انقط‌اع‌ ومسلسل‌ , ريختن‌ به لاتین , روان‌ ساختن‌ به لاتین , پاشيدن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Holla به فارسی

ترجمه Holla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بافرياد تشريق‌ كردن‌. می باشد

Holla به چه معناست و Holla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holla

بافرياد تشريق‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بافرياد تشريق‌ كردن‌., ترجمه بافرياد تشريق‌ كردن‌., کلمات شبیه بافرياد تشريق‌ كردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Light به فارسی

ترجمه Light در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتش‌گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبك‌ وزن‌ , در فارسی : ضعيف‌ , به فارسی : خفيف‌ , سایر ترجمه ها : اهسته‌ اندك‌ , اسان‌

Light به چه معناست و Light یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Light

اتش‌گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتش‌گرفتن‌, ترجمه اتش‌گرفتن‌, کلمات شبیه اتش‌گرفتن‌ , سبك‌ وزن‌ به لاتین , ضعيف‌ به لاتین , خفيف‌ خارجی , اهسته‌ در زبان , اندك‌انگلیسی , اسان‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mycelium به فارسی

ترجمه Mycelium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ميسليوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رشته‌ رشدكننده‌ قارچ‌ , در فارسی : توده‌ بهم‌

Mycelium به چه معناست و Mycelium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mycelium

(گ‌.ش‌.) ميسليوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ميسليوم‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) ميسليوم‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ميسليوم‌ , رشته‌ رشدكننده‌ قارچ‌ به لاتین , توده‌ بهم‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tester به فارسی

ترجمه Tester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازماينده‌. می باشد

Tester به چه معناست و Tester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tester

ازماينده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ازماينده‌., ترجمه ازماينده‌., کلمات شبیه ازماينده‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multiply به فارسی

ترجمه Multiply در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضرب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكثير كردن‌.

Multiply به چه معناست و Multiply یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiply

ضرب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضرب‌ كردن‌, ترجمه ضرب‌ كردن‌, کلمات شبیه ضرب‌ كردن‌ , تكثير كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Germanic به فارسی

ترجمه Germanic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الماني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ژرمني‌ , در فارسی : توتونيك‌ , به فارسی : وابسته‌به‌المان‌.

Germanic به چه معناست و Germanic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Germanic

الماني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الماني‌, ترجمه الماني‌, کلمات شبیه الماني‌ , ژرمني‌ به لاتین , توتونيك‌ به لاتین , وابسته‌به‌المان‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Messuage به فارسی

ترجمه Messuage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حقوق‌) خانه‌ وحياط‌ ومتعلقات‌ ان‌. می باشد

Messuage به چه معناست و Messuage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Messuage

(حقوق‌) خانه‌ وحياط‌ ومتعلقات‌ ان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (حقوق‌) خانه‌ وحياط‌ ومتعلقات‌ ان‌., ترجمه (حقوق‌) خانه‌ وحياط‌ ومتعلقات‌ ان‌., کلمات شبیه (حقوق‌) خانه‌ وحياط‌ ومتعلقات‌ ان‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multi Level به فارسی

ترجمه Multi Level در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند سط‌حي‌. می باشد

Multi Level به چه معناست و Multi Level یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multi Level

چند سط‌حي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چند سط‌حي‌., ترجمه چند سط‌حي‌., کلمات شبیه چند سط‌حي‌.