ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tea به فارسی

ترجمه Tea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنگ‌ چاي‌.

Tea به چه معناست و Tea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tea

چاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاي‌, ترجمه چاي‌, کلمات شبیه چاي‌ , رنگ‌ چاي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Imagism به فارسی

ترجمه Imagism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيرو تشبيهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جديد وبكر وازادي‌ از می باشد

Imagism به چه معناست و Imagism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imagism

پيرو تشبيهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جديد وبكر وازادي‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی پيرو تشبيهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جديد وبكر وازادي‌ از, ترجمه پيرو تشبيهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جديد وبكر وازادي‌ از, کلمات شبیه پيرو تشبيهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جديد وبكر وازادي‌ از

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gentrice به فارسی

ترجمه Gentrice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تربيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نجابت‌ , در فارسی : اصالت‌.

Gentrice به چه معناست و Gentrice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gentrice

تربيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تربيت‌, ترجمه تربيت‌, کلمات شبیه تربيت‌ , نجابت‌ به لاتین , اصالت‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Keyboard Perforator به فارسی

ترجمه Keyboard Perforator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوراخ‌ كن‌ صفحه‌ كليدي‌. می باشد

Keyboard Perforator به چه معناست و Keyboard Perforator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keyboard Perforator

سوراخ‌ كن‌ صفحه‌ كليدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوراخ‌ كن‌ صفحه‌ كليدي‌., ترجمه سوراخ‌ كن‌ صفحه‌ كليدي‌., کلمات شبیه سوراخ‌ كن‌ صفحه‌ كليدي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scion به فارسی

ترجمه Scion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noic=) قلمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نهال‌ , در فارسی : تركه‌ , به فارسی : نو , سایر ترجمه ها : تازه‌ نورسته‌ , فرزند.

Scion به چه معناست و Scion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scion

(noic=) قلمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noic=) قلمه‌, ترجمه (noic=) قلمه‌, کلمات شبیه (noic=) قلمه‌ , نهال‌ به لاتین , تركه‌ به لاتین , نو خارجی , تازه‌ در زبان , نورسته‌انگلیسی , فرزند.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gormandize به فارسی

ترجمه Gormandize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر خوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از روي‌ حرص‌ و ولع‌ خوردن‌.

Gormandize به چه معناست و Gormandize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gormandize

پر خوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر خوردن‌, ترجمه پر خوردن‌, کلمات شبیه پر خوردن‌ , از روي‌ حرص‌ و ولع‌ خوردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Morphic به فارسی

ترجمه Morphic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الود. می باشد

Morphic به چه معناست و Morphic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Morphic

الود. به خارجی , ریشه انگلیسی الود., ترجمه الود., کلمات شبیه الود.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pennsylvanian به فارسی

ترجمه Pennsylvanian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ ايالت‌ پنسيلوانيا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پنسيلوانيا.

Pennsylvanian به چه معناست و Pennsylvanian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pennsylvanian

وابسته‌ به‌ ايالت‌ پنسيلوانيا به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ ايالت‌ پنسيلوانيا, ترجمه وابسته‌ به‌ ايالت‌ پنسيلوانيا, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ ايالت‌ پنسيلوانيا , پنسيلوانيا. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Misstate به فارسی

ترجمه Misstate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درست‌ بيان‌ نردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلط‌ اظ‌هار داشتن‌ , در فارسی : غلط‌ گفتن‌ , به فارسی : اظ‌هار

Misstate به چه معناست و Misstate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misstate

درست‌ بيان‌ نردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درست‌ بيان‌ نردن‌, ترجمه درست‌ بيان‌ نردن‌, کلمات شبیه درست‌ بيان‌ نردن‌ , غلط‌ اظ‌هار داشتن‌ به لاتین , غلط‌ گفتن‌ به لاتین , اظ‌هار خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Silicon به فارسی

ترجمه Silicon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) سيليكون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيليسيوم‌ , در فارسی : عنصر شش‌ بنياني‌.

Silicon به چه معناست و Silicon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silicon

(ش‌.) سيليكون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) سيليكون‌, ترجمه (ش‌.) سيليكون‌, کلمات شبیه (ش‌.) سيليكون‌ , سيليسيوم‌ به لاتین , عنصر شش‌ بنياني‌. به لاتین