معنی کلمات فارسی انگلیسی ترکی و کردی

ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

A

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Animadvert به فارسی

ترجمه Animadvert در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ گرفتن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : اعتراض‌ كردن‌ , در فارسی : متوجه‌ شدن‌ , به فارسی : تعيين‌ تقصير وAnimadvert به چه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Arithmetician به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Aphrodite به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Antivenin به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Above به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

B

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Breezily به فارسی

ترجمه Breezily در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نسيم‌ وار می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بادمانند.Breezily به چه معناست و Breezily یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Breezily نسيم‌ وار

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Broach به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bonnet به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bide به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Behoove به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

C

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chug به فارسی

ترجمه Chug در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای شنيده‌ ميشود. می باشد Chug به چه معناست و Chug یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Chug شنيده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی شنيده‌ ميشود., ترجمه شنيده‌ ميشود., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Closure به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cuckoopint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Clamor به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Curb به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

D

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dispread به فارسی

ترجمه Dispread در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پخش‌ كردن‌. می باشد Dispread به چه معناست و Dispread یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Dispread پخش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پخش‌ كردن‌., ترجمه پخش‌ كردن‌., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Deft به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dale به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dun به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dint به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

E

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ellipsoid به فارسی

ترجمه Ellipsoid در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بيضي‌. می باشد Ellipsoid به چه معناست و Ellipsoid یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Ellipsoid بيضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيضي‌., ترجمه بيضي‌., کلمات شبیه بيضي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encapsulate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Encourage به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Everywhere به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exaggerate به فارسی

تاریخ انتشار: 27 فوریه 17

F

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Founder به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Founder به فارسی

ترجمه Founder در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای از پا افتادن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : لنگ‌ شدن‌ , در فارسی : فرو ريختن‌ , به فارسی : غرق‌ كردن‌ (كشتي‌)Founder به

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulminating به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulminating به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Freeness به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Freeness به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Francophil به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Francophil به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fungus به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fungus به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18

G

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gas Mask به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gas Mask به فارسی

ترجمه Gas Mask در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ماسك‌ ضد گاز. می باشد Gas Mask به چه معناست و Gas Mask یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Gas Mask ماسك‌ ضد گاز. به خارجی , ریشه انگلیسی ماسك‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goitre به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goitre به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Garrison به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Garrison به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gawkish به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gawkish به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gas Fitter به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gas Fitter به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18

H

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Horntail به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Horntail به فارسی

ترجمه Horntail در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) هرنوع‌ حشره‌ از دسته‌ نازك‌ بالان‌ (aretponemyh). می باشد Horntail به چه معناست و Horntail یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Horntail (ج‌.ش‌.) هرنوع‌ حشره‌ از دسته‌ نازك‌ بالان‌ (aretponemyh).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hundredweight به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hundredweight به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hazardous به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hazardous به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hell به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hell به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hepatic به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hepatic به فارسی

تاریخ انتشار: 19 ژانویه 18

I

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insecticide به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insecticide به فارسی

ترجمه Insecticide در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای حشره‌ كش‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : حشره‌ كشي‌ , در فارسی : داروي‌ حشره‌ كش‌.Insecticide به چه معناست و Insecticide یعنی چی .

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ichor به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ichor به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insulant به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insulant به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Invocate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Invocate به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Indulgent به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Indulgent به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18

J

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jacobinism به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jacobinism به فارسی

ترجمه Jacobinism در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ايين‌ جاكوبين‌ها. می باشد Jacobinism به چه معناست و Jacobinism یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Jacobinism ايين‌ جاكوبين‌ها. به خارجی , ریشه انگلیسی ايين‌ جاكوبين‌ها., ترجمه ايين‌ جاكوبين‌ها., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jasper به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jasper به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jerry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jerry به فارسی

تاریخ انتشار: 17 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jewry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jewry به فارسی

تاریخ انتشار: 15 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Justiciar به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Justiciar به فارسی

تاریخ انتشار: 15 ژانویه 18

K

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kraal به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kraal به فارسی

ترجمه Kraal در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دهكده‌ بوميان‌ افريقاي‌ جنوبي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : كلبه‌ , در فارسی : حصار , به فارسی : اغل‌Kraal به چه معناست و

ترجمه، معنی و ریشه کلمه King Snake به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه King Snake به فارسی

تاریخ انتشار: 19 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kennel به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kennel به فارسی

تاریخ انتشار: 17 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kaiserdom به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kaiserdom به فارسی

تاریخ انتشار: 14 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kilo به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kilo به فارسی

تاریخ انتشار: 13 ژانویه 18

L

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Legible به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Legible به فارسی

ترجمه Legible در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای خوانا می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : روشن‌.Legible به چه معناست و Legible یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Legible خوانا به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Librettist به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Librettist به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lupus به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lupus به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lyrate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lyrate به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lunge به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lunge به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18

M

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Muley به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Muley به فارسی

ترجمه Muley در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ شاخ‌. می باشد Muley به چه معناست و Muley یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Muley بي‌ شاخ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ شاخ‌., ترجمه بي‌ شاخ‌., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Meringue به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Meringue به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Millimicron به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Millimicron به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mortal به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mortal به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Memo به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Memo به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18

N

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Notebook به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Notebook به فارسی

ترجمه Notebook در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كتابچه‌ يادداشت‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : دفتر يادداشت‌ , در فارسی : دفتر تكاليف‌ درسي‌.Notebook به چه معناست و Notebook یعنی چی .

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nudism به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nudism به فارسی

تاریخ انتشار: 19 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonidentity Operation به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nonidentity Operation به فارسی

تاریخ انتشار: 17 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Noted به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Noted به فارسی

تاریخ انتشار: 16 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nubble به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nubble به فارسی

تاریخ انتشار: 16 ژانویه 18

O

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Or Gate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Or Gate به فارسی

ترجمه Or Gate در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دريچه‌ يا. می باشد Or Gate به چه معناست و Or Gate یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Or Gate دريچه‌ يا. به خارجی , ریشه انگلیسی دريچه‌ يا., ترجمه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ottava به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ottava به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Out به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Out به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overall به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overall به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Open Letter به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Open Letter به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18

P

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Poultice به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Poultice به فارسی

ترجمه Poultice در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ضماد می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : ضماد روي‌ محل‌ درد گذاشتن‌.Poultice به چه معناست و Poultice یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Papeteries به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Papeteries به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Potential به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Potential به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Penalize به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Penalize به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Probationer به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Probationer به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18

Q

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quotation به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quotation به فارسی

ترجمه Quotation در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای نقل‌ قول‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بيان‌ , در فارسی : ايراد , به فارسی : اقتباس‌ , سایر ترجمه ها : عبارت‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Queue به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Queue به فارسی

تاریخ انتشار: 11 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quiet به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quiet به فارسی

تاریخ انتشار: 6 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Question به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Question به فارسی

تاریخ انتشار: 6 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quint به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quint به فارسی

تاریخ انتشار: 6 ژانویه 18

R

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reserved Word به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reserved Word به فارسی

ترجمه Reserved Word در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای كلمه‌ محفوظ‌. می باشد Reserved Word به چه معناست و Reserved Word یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Reserved Word كلمه‌ محفوظ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلمه‌ محفوظ‌., ترجمه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recollect به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recollect به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recursive Routine به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recursive Routine به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rubbish به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rubbish به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ratline به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ratline به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18

S

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Specialty به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Specialty به فارسی

ترجمه Specialty در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای ويژه‌ گري‌. می باشد Specialty به چه معناست و Specialty یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Specialty ويژه‌ گري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ويژه‌ گري‌., ترجمه ويژه‌ گري‌., کلمات شبیه

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sea Power به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sea Power به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sticker به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sticker به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Splotch به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Splotch به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Swan Song به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Swan Song به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18

T

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trade به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trade به فارسی

ترجمه Trade در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای سوداگري‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بازرگاني‌ , در فارسی : تجارت‌ , به فارسی : داد وستد , سایر ترجمه ها : كسب‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tap به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tap به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transvestite به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transvestite به فارسی

تاریخ انتشار: 22 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transshape به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transshape به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tape Jam به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tape Jam به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18

U

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Urceolate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Urceolate به فارسی

ترجمه Urceolate در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای زنگوله‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : كوزه‌اي‌ , در فارسی : داراي‌ شكم‌ بزرگ‌ و دهانه‌ كوچك‌.Urceolate به چه معناست و Urceolate یعنی چی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Underling به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Underling به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unhandy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unhandy به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unmistakable به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unmistakable به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undefined Entry به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undefined Entry به فارسی

تاریخ انتشار: 19 ژانویه 18

V

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Veterinarian به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Veterinarian به فارسی

ترجمه Veterinarian در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دامپزشك‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : بيط‌ار.Veterinarian به چه معناست و Veterinarian یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Veterinarian دامپزشك‌ به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vaginate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vaginate به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Volumeter به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Volumeter به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Variegate به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Variegate به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Valuably به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Valuably به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18

W

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Walrus به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Walrus به فارسی

ترجمه Walrus در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شير ماهي‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : گراز ماهي‌.Walrus به چه معناست و Walrus یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به Walrus

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welsh به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welsh به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wedge به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wedge به فارسی

تاریخ انتشار: 21 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whittle به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whittle به فارسی

تاریخ انتشار: 20 ژانویه 18
ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whizzbang به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whizzbang به فارسی

تاریخ انتشار: 18 ژانویه 18