ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب احمق‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nincompoop به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nincompoop به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goosy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goosy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mooncalf به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mooncalf به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goosey به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goosey به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spoony به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spoony به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hick به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hick به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gid به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Natural به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Natural به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bughouse به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bughouse به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Feebleminded به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Feebleminded به فارسی