ترجمه، معنی و ریشه کلمه Revoke به فارسی

ترجمه Revoke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌ شدن‌ , در فارسی : الغا , به فارسی : فسخ‌ , سایر ترجمه ها : ابط‌ال‌.

Revoke به چه معناست و Revoke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revoke

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , مانع‌ شدن‌ به لاتین , الغا به لاتین , فسخ‌ خارجی , ابط‌ال‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Annul به فارسی

ترجمه Annul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باط‌ل‌ كردن‌ , در فارسی : خنثي‌ كردن‌.

Annul به چه معناست و Annul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Annul

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , باط‌ل‌ كردن‌ به لاتین , خنثي‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Disannul به فارسی

ترجمه Disannul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فسخ‌ كردن‌ , در فارسی : باط‌ل‌ كردن‌.

Disannul به چه معناست و Disannul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Disannul

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , فسخ‌ كردن‌ به لاتین , باط‌ل‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Override به فارسی

ترجمه Override در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باط‌ل‌ كردن‌.

Override به چه معناست و Override یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Override

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , باط‌ل‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Supersede به فارسی

ترجمه Supersede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانشين‌ شدن‌.

Supersede به چه معناست و Supersede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Supersede

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , جانشين‌ شدن‌. به لاتین