ترجمه، معنی و ریشه کلمه Menace به فارسی

ترجمه Menace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيزي‌ كه‌ تهديد كننده‌ است‌ , در فارسی : مخاط‌ره‌ , به فارسی : تهديدكردن‌

Menace به چه معناست و Menace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menace

تهديد به خارجی , ریشه انگلیسی تهديد, ترجمه تهديد, کلمات شبیه تهديد , چيزي‌ كه‌ تهديد كننده‌ است‌ به لاتین , مخاط‌ره‌ به لاتین , تهديدكردن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Threat به فارسی

ترجمه Threat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهديد كردن‌ , در فارسی : ترساندن‌.

Threat به چه معناست و Threat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Threat

تهديد به خارجی , ریشه انگلیسی تهديد, ترجمه تهديد, کلمات شبیه تهديد , تهديد كردن‌ به لاتین , ترساندن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Blackmail به فارسی

ترجمه Blackmail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باتهديد از كسي‌ چيزي‌ ط‌لبيدن‌ , در فارسی : باج‌ سبيل‌ , به فارسی : رشوه‌.

Blackmail به چه معناست و Blackmail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Blackmail

تهديد به خارجی , ریشه انگلیسی تهديد, ترجمه تهديد, کلمات شبیه تهديد , باتهديد از كسي‌ چيزي‌ ط‌لبيدن‌ به لاتین , باج‌ سبيل‌ به لاتین , رشوه‌. خارجی