ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب ریشه انگلیسی (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intercostal به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intercostal به فارسی