ترجمه، معنی و ریشه کلمه Miscellaneous به فارسی

ترجمه Miscellaneous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متفرقه‌. می باشد

Miscellaneous به چه معناست و Miscellaneous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscellaneous

متفرقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متفرقه‌., ترجمه متفرقه‌., کلمات شبیه متفرقه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Miscellaneous به فارسی

ترجمه Miscellaneous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متفرقه‌.

Miscellaneous به چه معناست و Miscellaneous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscellaneous

گوناگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌, ترجمه گوناگون‌, کلمات شبیه گوناگون‌ , متفرقه‌. به لاتین