ترجمه، معنی و ریشه کلمه Override به فارسی

ترجمه Override در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باط‌ل‌ كردن‌.

Override به چه معناست و Override یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Override

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , باط‌ل‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Override به فارسی

ترجمه Override در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سواره‌ گذشتن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايمال‌ كردن‌ , در فارسی : باط‌ل‌ ساختن‌ , به فارسی : برتري‌

Override به چه معناست و Override یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Override

سواره‌ گذشتن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی سواره‌ گذشتن‌ از, ترجمه سواره‌ گذشتن‌ از, کلمات شبیه سواره‌ گذشتن‌ از , پايمال‌ كردن‌ به لاتین , باط‌ل‌ ساختن‌ به لاتین , برتري‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Override به فارسی

ترجمه Override در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جستن‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برتر يا مهمتر بودن‌.

Override به چه معناست و Override یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Override

جستن‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی جستن‌ بر, ترجمه جستن‌ بر, کلمات شبیه جستن‌ بر , برتر يا مهمتر بودن‌. به لاتین