ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌. به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hansard به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hansard به فارسی