ترجمه، معنی و ریشه کلمه Free Alongside Ship به فارسی

ترجمه Free Alongside Ship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌ می باشد

Free Alongside Ship به چه معناست و Free Alongside Ship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free Alongside Ship

(مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌, ترجمه (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌, کلمات شبیه (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Free Alongside Vessel به فارسی

ترجمه Free Alongside Vessel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌ می باشد

Free Alongside Vessel به چه معناست و Free Alongside Vessel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free Alongside Vessel

(مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌, ترجمه (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌, کلمات شبیه (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌