ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multifarious به فارسی

ترجمه Multifarious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متعدد , در فارسی : بسيار , به فارسی : داراي‌ انواع‌ مختلف‌.

Multifarious به چه معناست و Multifarious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multifarious

گوناگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌, ترجمه گوناگون‌, کلمات شبیه گوناگون‌ , متعدد به لاتین , بسيار به لاتین , داراي‌ انواع‌ مختلف‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Diverse به فارسی

ترجمه Diverse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌. می باشد

Diverse به چه معناست و Diverse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Diverse

گوناگون‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌., ترجمه گوناگون‌., کلمات شبیه گوناگون‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Diverse به فارسی

ترجمه Diverse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مختلف‌ , در فارسی : متغير , به فارسی : متمايز.

Diverse به چه معناست و Diverse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Diverse

گوناگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌, ترجمه گوناگون‌, کلمات شبیه گوناگون‌ , مختلف‌ به لاتین , متغير به لاتین , متمايز. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Miscellaneous به فارسی

ترجمه Miscellaneous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متفرقه‌.

Miscellaneous به چه معناست و Miscellaneous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscellaneous

گوناگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌, ترجمه گوناگون‌, کلمات شبیه گوناگون‌ , متفرقه‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Variate به فارسی

ترجمه Variate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مختلف‌ كردن‌.

Variate به چه معناست و Variate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variate

گوناگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌, ترجمه گوناگون‌, کلمات شبیه گوناگون‌ , مختلف‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Various به فارسی

ترجمه Various در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مختلف‌ , در فارسی : چندتا , به فارسی : چندين‌ , سایر ترجمه ها : جورواجو.

Various به چه معناست و Various یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Various

گوناگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌, ترجمه گوناگون‌, کلمات شبیه گوناگون‌ , مختلف‌ به لاتین , چندتا به لاتین , چندين‌ خارجی , جورواجو. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sundry به فارسی

ترجمه Sundry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوناگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متفرقه‌ , در فارسی : مخلفات‌.

Sundry به چه معناست و Sundry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sundry

گوناگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوناگون‌, ترجمه گوناگون‌, کلمات شبیه گوناگون‌ , متفرقه‌ به لاتین , مخلفات‌. به لاتین