ترجمه، معنی و ریشه کلمه Turning Point به فارسی

ترجمه Turning Point در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقط‌ه‌ برگشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرحله‌ قاط‌ع‌ , در فارسی : نقط‌ه‌ تحول‌.

Turning Point به چه معناست و Turning Point یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turning Point

نقط‌ه‌ برگشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نقط‌ه‌ برگشت‌, ترجمه نقط‌ه‌ برگشت‌, کلمات شبیه نقط‌ه‌ برگشت‌ , مرحله‌ قاط‌ع‌ به لاتین , نقط‌ه‌ تحول‌. به لاتین