ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kibitz به فارسی

ترجمه Kibitz در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دركارديگري‌ مداخله‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فضولي‌ كردن‌ (مخصوصا دربازي‌

Kibitz به چه معناست و Kibitz یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kibitz

دركارديگري‌ مداخله‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دركارديگري‌ مداخله‌ كردن‌, ترجمه دركارديگري‌ مداخله‌ كردن‌, کلمات شبیه دركارديگري‌ مداخله‌ كردن‌ , فضولي‌ كردن‌ (مخصوصا دربازي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kick In به فارسی

ترجمه Kick In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دارفاني‌ را وداع‌ گفتن‌. می باشد

Kick In به چه معناست و Kick In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kick In

دارفاني‌ را وداع‌ گفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دارفاني‌ را وداع‌ گفتن‌., ترجمه دارفاني‌ را وداع‌ گفتن‌., کلمات شبیه دارفاني‌ را وداع‌ گفتن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knack به فارسی

ترجمه Knack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زرنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهارت‌.

Knack به چه معناست و Knack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knack

زرنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زرنگي‌, ترجمه زرنگي‌, کلمات شبیه زرنگي‌ , مهارت‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kinnikinnick به فارسی

ترجمه Kinnikinnick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cinikinnik)(گ‌.ش‌.)برگ‌ وپوست‌ گياهاني‌ كه‌سرخ‌ می باشد

Kinnikinnick به چه معناست و Kinnikinnick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kinnikinnick

(cinikinnik)(گ‌.ش‌.)برگ‌ وپوست‌ گياهاني‌ كه‌سرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cinikinnik)(گ‌.ش‌.)برگ‌ وپوست‌ گياهاني‌ كه‌سرخ‌, ترجمه (cinikinnik)(گ‌.ش‌.)برگ‌ وپوست‌ گياهاني‌ كه‌سرخ‌, کلمات شبیه (cinikinnik)(گ‌.ش‌.)برگ‌ وپوست‌ گياهاني‌ كه‌سرخ‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kick Turn به فارسی

ترجمه Kick Turn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (دراسكي‌ بازي‌) نيم‌ چرخش‌. می باشد

Kick Turn به چه معناست و Kick Turn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kick Turn

(دراسكي‌ بازي‌) نيم‌ چرخش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (دراسكي‌ بازي‌) نيم‌ چرخش‌., ترجمه (دراسكي‌ بازي‌) نيم‌ چرخش‌., کلمات شبیه (دراسكي‌ بازي‌) نيم‌ چرخش‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Keyword به فارسی

ترجمه Keyword در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلمه‌ كليدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واژه‌ كليدي‌.

Keyword به چه معناست و Keyword یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Keyword

كلمه‌ كليدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلمه‌ كليدي‌, ترجمه كلمه‌ كليدي‌, کلمات شبیه كلمه‌ كليدي‌ , واژه‌ كليدي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kaross به فارسی

ترجمه Kaross در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوستين‌ بي‌ استين‌ بوميان‌ افريقا. می باشد

Kaross به چه معناست و Kaross یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kaross

پوستين‌ بي‌ استين‌ بوميان‌ افريقا. به خارجی , ریشه انگلیسی پوستين‌ بي‌ استين‌ بوميان‌ افريقا., ترجمه پوستين‌ بي‌ استين‌ بوميان‌ افريقا., کلمات شبیه پوستين‌ بي‌ استين‌ بوميان‌ افريقا.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kirk به فارسی

ترجمه Kirk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.- اسكاتلند) كليسا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : به‌ كليسا رفتن‌ , در فارسی : كليساي‌

Kirk به چه معناست و Kirk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kirk

(م‌.م‌.- اسكاتلند) كليسا به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.- اسكاتلند) كليسا, ترجمه (م‌.م‌.- اسكاتلند) كليسا, کلمات شبیه (م‌.م‌.- اسكاتلند) كليسا , به‌ كليسا رفتن‌ به لاتین , كليساي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Knap به فارسی

ترجمه Knap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.iv &.tv): ضربه‌ محكم‌ و ناگهاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضربه‌ زدن‌

Knap به چه معناست و Knap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Knap

(.iv &.tv): ضربه‌ محكم‌ و ناگهاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.iv &.tv): ضربه‌ محكم‌ و ناگهاني‌, ترجمه (.iv &.tv): ضربه‌ محكم‌ و ناگهاني‌, کلمات شبیه (.iv &.tv): ضربه‌ محكم‌ و ناگهاني‌ , ضربه‌ زدن‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه King’s Yellow به فارسی

ترجمه King’s Yellow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ صياد جوندگان‌ امريكاي‌ مركزي‌. می باشد

King’s Yellow به چه معناست و King’s Yellow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به King’s Yellow

(ج‌.ش‌.) مارهاي‌ صياد جوندگان‌ امريكاي‌ مركزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ صياد جوندگان‌ امريكاي‌ مركزي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ صياد جوندگان‌ امريكاي‌ مركزي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مارهاي‌ صياد جوندگان‌ امريكاي‌ مركزي‌.