ترجمه، معنی و ریشه کلمه Loudspeaker به فارسی

ترجمه Loudspeaker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بلند گو. می باشد

Loudspeaker به چه معناست و Loudspeaker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loudspeaker

بلند گو. به خارجی , ریشه انگلیسی بلند گو., ترجمه بلند گو., کلمات شبیه بلند گو.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه P به فارسی

ترجمه P در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌. می باشد

P به چه معناست و P یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به P

شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌., ترجمه شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌., کلمات شبیه شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Karat به فارسی

ترجمه Karat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قيراط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واحد وزن‌ جواهرات‌.

Karat به چه معناست و Karat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Karat

قيراط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قيراط‌, ترجمه قيراط‌, کلمات شبیه قيراط‌ , واحد وزن‌ جواهرات‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multichannel به فارسی

ترجمه Multichannel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند مجرايي‌. می باشد

Multichannel به چه معناست و Multichannel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multichannel

چند مجرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چند مجرايي‌., ترجمه چند مجرايي‌., کلمات شبیه چند مجرايي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Optical Character به فارسی

ترجمه Optical Character در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخشه‌ نوري‌. می باشد

Optical Character به چه معناست و Optical Character یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optical Character

دخشه‌ نوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دخشه‌ نوري‌., ترجمه دخشه‌ نوري‌., کلمات شبیه دخشه‌ نوري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ingesta به فارسی

ترجمه Ingesta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌) می باشد

Ingesta به چه معناست و Ingesta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingesta

(تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌), ترجمه (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌), کلمات شبیه (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Naiad به فارسی

ترجمه Naiad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.)

Naiad به چه معناست و Naiad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Naiad

(افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ , (گ‌.ش‌.) به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scenarist به فارسی

ترجمه Scenarist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحنه‌ ارا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سن‌ ارا.

Scenarist به چه معناست و Scenarist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scenarist

صحنه‌ ارا به خارجی , ریشه انگلیسی صحنه‌ ارا, ترجمه صحنه‌ ارا, کلمات شبیه صحنه‌ ارا , سن‌ ارا. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pulpy به فارسی

ترجمه Pulpy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشتالو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاغذي‌.

Pulpy به چه معناست و Pulpy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulpy

گوشتالو به خارجی , ریشه انگلیسی گوشتالو, ترجمه گوشتالو, کلمات شبیه گوشتالو , كاغذي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overgrow به فارسی

ترجمه Overgrow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيش‌ از حد روييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ چيزي‌ را پوشانيدن‌.

Overgrow به چه معناست و Overgrow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overgrow

بيش‌ از حد روييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيش‌ از حد روييدن‌, ترجمه بيش‌ از حد روييدن‌, کلمات شبیه بيش‌ از حد روييدن‌ , روي‌ چيزي‌ را پوشانيدن‌. به لاتین