ترجمه Closure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دربستن‌.

Closure به چه معناست و Closure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Closure

درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌, ترجمه درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌, کلمات شبیه درب‌ بط‌ري‌ وغيره‌ , دربستن‌. به لاتین
دانلود فایل ها