ترجمه Cuckoopint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌. می باشد

Cuckoopint به چه معناست و Cuckoopint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Cuckoopint

(گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌.
دانلود فایل ها