ترجمه Foghorn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيپور اعلام‌ خط‌رمه‌ گرفتگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اژير مه‌.

Foghorn به چه معناست و Foghorn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foghorn

شيپور اعلام‌ خط‌رمه‌ گرفتگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيپور اعلام‌ خط‌رمه‌ گرفتگي‌, ترجمه شيپور اعلام‌ خط‌رمه‌ گرفتگي‌, کلمات شبیه شيپور اعلام‌ خط‌رمه‌ گرفتگي‌ , اژير مه‌. به لاتین
دانلود فایل ها