ترجمه Fontal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ حوض‌ غسل‌ تعميد. می باشد

Fontal به چه معناست و Fontal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fontal

وابسته‌ به‌ حوض‌ غسل‌ تعميد. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ حوض‌ غسل‌ تعميد., ترجمه وابسته‌ به‌ حوض‌ غسل‌ تعميد., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ حوض‌ غسل‌ تعميد.
دانلود فایل ها