ترجمه Foodless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ غذا. می باشد

Foodless به چه معناست و Foodless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foodless

بي‌ غذا. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ غذا., ترجمه بي‌ غذا., کلمات شبیه بي‌ غذا.
دانلود فایل ها