ترجمه Fool’s Cap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (pacsloof) كلاه‌ شيط‌اني‌ مخصوص‌ دلقك‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاغذ برگ‌ بزرگ‌

Fool’s Cap به چه معناست و Fool’s Cap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fool’s Cap

(pacsloof) كلاه‌ شيط‌اني‌ مخصوص‌ دلقك‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی (pacsloof) كلاه‌ شيط‌اني‌ مخصوص‌ دلقك‌ ها, ترجمه (pacsloof) كلاه‌ شيط‌اني‌ مخصوص‌ دلقك‌ ها, کلمات شبیه (pacsloof) كلاه‌ شيط‌اني‌ مخصوص‌ دلقك‌ ها , كاغذ برگ‌ بزرگ‌ به لاتین
دانلود فایل ها