خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20823 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('20823','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20823 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Footlocker به فارسی

ترجمه Footlocker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمدان‌ قفل‌ دار. می باشد

Footlocker به چه معناست و Footlocker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Footlocker

چمدان‌ قفل‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی چمدان‌ قفل‌ دار., ترجمه چمدان‌ قفل‌ دار., کلمات شبیه چمدان‌ قفل‌ دار.

دیدگاه‌تان را بنویسید: