ترجمه Footsore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ پاهاي‌ زخمي‌ (بويژه‌ در اثر راه‌ رفتن‌). می باشد

Footsore به چه معناست و Footsore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Footsore

داراي‌ پاهاي‌ زخمي‌ (بويژه‌ در اثر راه‌ رفتن‌). به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ پاهاي‌ زخمي‌ (بويژه‌ در اثر راه‌ رفتن‌)., ترجمه داراي‌ پاهاي‌ زخمي‌ (بويژه‌ در اثر راه‌ رفتن‌)., کلمات شبیه داراي‌ پاهاي‌ زخمي‌ (بويژه‌ در اثر راه‌ رفتن‌).
دانلود فایل ها