ترجمه For در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بجهت‌ , در فارسی : بواسط‌ه‌ , به فارسی : بجاي‌ , سایر ترجمه ها : از ط‌رف‌ به‌ بهاي‌ , درمدت‌

For به چه معناست و For یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به For

براي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی براي‌, ترجمه براي‌, کلمات شبیه براي‌ , بجهت‌ به لاتین , بواسط‌ه‌ به لاتین , بجاي‌ خارجی , از ط‌رف‌ در زبان , به‌ بهاي‌انگلیسی , درمدت‌
دانلود فایل ها