ترجمه Foreground در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌صحن‌. می باشد

Foreground به چه معناست و Foreground یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foreground

پيش‌صحن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌صحن‌., ترجمه پيش‌صحن‌., کلمات شبیه پيش‌صحن‌.
دانلود فایل ها