خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20959 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('20959','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =20959 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Forepassed به فارسی

ترجمه Forepassed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsaperof & enogyb=) بايگان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديرين‌ , در فارسی : گذشته‌.

Forepassed به چه معناست و Forepassed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Forepassed

(tsaperof & enogyb=) بايگان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tsaperof & enogyb=) بايگان‌, ترجمه (tsaperof & enogyb=) بايگان‌, کلمات شبیه (tsaperof & enogyb=) بايگان‌ , ديرين‌ به لاتین , گذشته‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: