ترجمه Formalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسمي‌ كردن‌. می باشد

Formalize به چه معناست و Formalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formalize

رسمي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رسمي‌ كردن‌., ترجمه رسمي‌ كردن‌., کلمات شبیه رسمي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها