ترجمه Formate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هواپيما) بصورت‌ صف‌ يا ستوني‌ پرواز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بستون‌ يا

Formate به چه معناست و Formate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formate

(هواپيما) بصورت‌ صف‌ يا ستوني‌ پرواز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هواپيما) بصورت‌ صف‌ يا ستوني‌ پرواز كردن‌, ترجمه (هواپيما) بصورت‌ صف‌ يا ستوني‌ پرواز كردن‌, کلمات شبیه (هواپيما) بصورت‌ صف‌ يا ستوني‌ پرواز كردن‌ , بستون‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها