ترجمه Formicarm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موريانه‌. می باشد

Formicarm به چه معناست و Formicarm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formicarm

موريانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موريانه‌., ترجمه موريانه‌., کلمات شبیه موريانه‌.
دانلود فایل ها