خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21090 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21090','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21090 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Formulate به فارسی

ترجمه Formulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌ كردن‌. می باشد

Formulate به چه معناست و Formulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Formulate

تنظ‌يم‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌ كردن‌., ترجمه تنظ‌يم‌ كردن‌., کلمات شبیه تنظ‌يم‌ كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: