ترجمه Fortis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ تلفظ‌ شديد همراه‌ با بازدم‌ قوي‌. می باشد

Fortis به چه معناست و Fortis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fortis

داراي‌ تلفظ‌ شديد همراه‌ با بازدم‌ قوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ تلفظ‌ شديد همراه‌ با بازدم‌ قوي‌., ترجمه داراي‌ تلفظ‌ شديد همراه‌ با بازدم‌ قوي‌., کلمات شبیه داراي‌ تلفظ‌ شديد همراه‌ با بازدم‌ قوي‌.




دانلود فایل ها