ترجمه Fortnightly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوهفتگي‌. می باشد

Fortnightly به چه معناست و Fortnightly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fortnightly

دوهفتگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوهفتگي‌., ترجمه دوهفتگي‌., کلمات شبیه دوهفتگي‌.
دانلود فایل ها