ترجمه Fortuitcus Fault در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقص‌ اتفاقي‌. می باشد

Fortuitcus Fault به چه معناست و Fortuitcus Fault یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fortuitcus Fault

نقص‌ اتفاقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقص‌ اتفاقي‌., ترجمه نقص‌ اتفاقي‌., کلمات شبیه نقص‌ اتفاقي‌.
دانلود فایل ها