ترجمه Found در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمان‌ ماضي‌ واسم‌ فعول‌ dnif می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.tv &.n): برپاكردن‌

Found به چه معناست و Found یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Found

زمان‌ ماضي‌ واسم‌ فعول‌ dnif به خارجی , ریشه انگلیسی زمان‌ ماضي‌ واسم‌ فعول‌ dnif, ترجمه زمان‌ ماضي‌ واسم‌ فعول‌ dnif, کلمات شبیه زمان‌ ماضي‌ واسم‌ فعول‌ dnif , (.tv &.n): برپاكردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها