ترجمه Foundry Proof در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (چاپخانه‌) نمونه‌ غلط‌ گيري‌ شده‌ براي‌ تهيه‌ كليشه‌ يا می باشد

Foundry Proof به چه معناست و Foundry Proof یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foundry Proof

(چاپخانه‌) نمونه‌ غلط‌ گيري‌ شده‌ براي‌ تهيه‌ كليشه‌ يا به خارجی , ریشه انگلیسی (چاپخانه‌) نمونه‌ غلط‌ گيري‌ شده‌ براي‌ تهيه‌ كليشه‌ يا, ترجمه (چاپخانه‌) نمونه‌ غلط‌ گيري‌ شده‌ براي‌ تهيه‌ كليشه‌ يا, کلمات شبیه (چاپخانه‌) نمونه‌ غلط‌ گيري‌ شده‌ براي‌ تهيه‌ كليشه‌ يا
دانلود فایل ها