ترجمه Four In Hand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گردونه‌ چهار اسبه‌ كه‌ يك‌ راننده‌ داشته‌ باشد. می باشد

Four In Hand به چه معناست و Four In Hand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Four In Hand

گردونه‌ چهار اسبه‌ كه‌ يك‌ راننده‌ داشته‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی گردونه‌ چهار اسبه‌ كه‌ يك‌ راننده‌ داشته‌ باشد., ترجمه گردونه‌ چهار اسبه‌ كه‌ يك‌ راننده‌ داشته‌ باشد., کلمات شبیه گردونه‌ چهار اسبه‌ كه‌ يك‌ راننده‌ داشته‌ باشد.
دانلود فایل ها