ترجمه Fox Fire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نور وتشعشعي‌ كه‌گاهي‌ از چوب‌ هاي‌ پوسيده‌ ساط‌ع‌ ميگردد می باشد

Fox Fire به چه معناست و Fox Fire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fox Fire

نور وتشعشعي‌ كه‌گاهي‌ از چوب‌ هاي‌ پوسيده‌ ساط‌ع‌ ميگردد به خارجی , ریشه انگلیسی نور وتشعشعي‌ كه‌گاهي‌ از چوب‌ هاي‌ پوسيده‌ ساط‌ع‌ ميگردد, ترجمه نور وتشعشعي‌ كه‌گاهي‌ از چوب‌ هاي‌ پوسيده‌ ساط‌ع‌ ميگردد, کلمات شبیه نور وتشعشعي‌ كه‌گاهي‌ از چوب‌ هاي‌ پوسيده‌ ساط‌ع‌ ميگردد
دانلود فایل ها