ترجمه Fox Grape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) انگور ترش‌ نواحي‌ شمال‌ شرقي‌ امريكا. می باشد

Fox Grape به چه معناست و Fox Grape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fox Grape

(گ‌.ش‌.) انگور ترش‌ نواحي‌ شمال‌ شرقي‌ امريكا. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) انگور ترش‌ نواحي‌ شمال‌ شرقي‌ امريكا., ترجمه (گ‌.ش‌.) انگور ترش‌ نواحي‌ شمال‌ شرقي‌ امريكا., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) انگور ترش‌ نواحي‌ شمال‌ شرقي‌ امريكا.
دانلود فایل ها