خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21279 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('21279','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =21279 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fragmentize به فارسی

ترجمه Fragmentize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای etatnemgarf=. می باشد

Fragmentize به چه معناست و Fragmentize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fragmentize

etatnemgarf=. به خارجی , ریشه انگلیسی etatnemgarf=., ترجمه etatnemgarf=., کلمات شبیه etatnemgarf=.

دیدگاه‌تان را بنویسید: