ترجمه Free Alongside Ship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرداخته‌ شده‌ (درموردكالاي‌ محموله‌بخارج‌) (lessev می باشد

Free Alongside Ship به چه معناست و Free Alongside Ship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free Alongside Ship

پرداخته‌ شده‌ (درموردكالاي‌ محموله‌بخارج‌) (lessev به خارجی , ریشه انگلیسی پرداخته‌ شده‌ (درموردكالاي‌ محموله‌بخارج‌) (lessev, ترجمه پرداخته‌ شده‌ (درموردكالاي‌ محموله‌بخارج‌) (lessev, کلمات شبیه پرداخته‌ شده‌ (درموردكالاي‌ محموله‌بخارج‌) (lessev
دانلود فایل ها