ترجمه Free Alongside Vessel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌ می باشد

Free Alongside Vessel به چه معناست و Free Alongside Vessel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free Alongside Vessel

(مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌, ترجمه (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌, کلمات شبیه (مخفف‌ ان‌.S.A.F است‌) كليه‌ مخارج‌ تاكنار كشتي‌
دانلود فایل ها