ترجمه Free Field Format در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در قالب‌ازاد ميداني‌. می باشد

Free Field Format به چه معناست و Free Field Format یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Free Field Format

در قالب‌ازاد ميداني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی در قالب‌ازاد ميداني‌., ترجمه در قالب‌ازاد ميداني‌., کلمات شبیه در قالب‌ازاد ميداني‌.
دانلود فایل ها