ترجمه Freely در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور ازاد يا رايگان‌. می باشد

Freely به چه معناست و Freely یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freely

بط‌ور ازاد يا رايگان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور ازاد يا رايگان‌., ترجمه بط‌ور ازاد يا رايگان‌., کلمات شبیه بط‌ور ازاد يا رايگان‌.
دانلود فایل ها