ترجمه Freighter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مكاري‌. می باشد

Freighter به چه معناست و Freighter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Freighter

مكاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مكاري‌., ترجمه مكاري‌., کلمات شبیه مكاري‌.
دانلود فایل ها