ترجمه Frequency Response در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واكنش‌ بسامدي‌. می باشد

Frequency Response به چه معناست و Frequency Response یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frequency Response

واكنش‌ بسامدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واكنش‌ بسامدي‌., ترجمه واكنش‌ بسامدي‌., کلمات شبیه واكنش‌ بسامدي‌.
دانلود فایل ها