ترجمه Fresh Gale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادي‌ كه‌ با سرعت‌ ساعتي‌ 93 تا 64 ميل‌ بوزد. می باشد

Fresh Gale به چه معناست و Fresh Gale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fresh Gale

بادي‌ كه‌ با سرعت‌ ساعتي‌ 93 تا 64 ميل‌ بوزد. به خارجی , ریشه انگلیسی بادي‌ كه‌ با سرعت‌ ساعتي‌ 93 تا 64 ميل‌ بوزد., ترجمه بادي‌ كه‌ با سرعت‌ ساعتي‌ 93 تا 64 ميل‌ بوزد., کلمات شبیه بادي‌ كه‌ با سرعت‌ ساعتي‌ 93 تا 64 ميل‌ بوزد.
دانلود فایل ها