ترجمه Front Panel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تابلوي‌ جلو دار. می باشد

Front Panel به چه معناست و Front Panel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Front Panel

تابلوي‌ جلو دار. به خارجی , ریشه انگلیسی تابلوي‌ جلو دار., ترجمه تابلوي‌ جلو دار., کلمات شبیه تابلوي‌ جلو دار.
دانلود فایل ها