ترجمه Frontal Bone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوان‌ پيشاني‌. می باشد

Frontal Bone به چه معناست و Frontal Bone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frontal Bone

استخوان‌ پيشاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استخوان‌ پيشاني‌., ترجمه استخوان‌ پيشاني‌., کلمات شبیه استخوان‌ پيشاني‌.
دانلود فایل ها