ترجمه Frost Heave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برامدگي‌ زمين‌ يا سنگفرش‌ كه‌ دراثر يخ‌ زدن‌ ايجاد می باشد

Frost Heave به چه معناست و Frost Heave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Frost Heave

برامدگي‌ زمين‌ يا سنگفرش‌ كه‌ دراثر يخ‌ زدن‌ ايجاد به خارجی , ریشه انگلیسی برامدگي‌ زمين‌ يا سنگفرش‌ كه‌ دراثر يخ‌ زدن‌ ايجاد, ترجمه برامدگي‌ زمين‌ يا سنگفرش‌ كه‌ دراثر يخ‌ زدن‌ ايجاد, کلمات شبیه برامدگي‌ زمين‌ يا سنگفرش‌ كه‌ دراثر يخ‌ زدن‌ ايجاد
دانلود فایل ها